BAN GIÁM KHẢO

1. NSNA Đoàn Thi Thơ - Chủ tịch Hội Đồng Giám Khảo.

2. NSNA Nguyễn Hồng Nga -  Thành viên

3. NSNA Hoàng Thạch Vân -  Thành viên

4. NSNA Hoàng Thế Nhiệm -  Thành viên.

5. NSNA Nguyễn Tấn Tuấn - Thành viên.