HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. Ông Đồng Đức Thành, E.VAPA, ES.VAPA, E.FIAP, UV Ban Thường vụ HOPA,  P.CT Hội đồng Nghệ thuật HOPA - Chủ tịch. 
2. Ông Nguyễn Minh Tân, A.FIAP, UV Ban Thường vụ HOPA  - Thành viên.
3. Bà Đoàn Thi Thơ, E.VAPA, E.FIAP, UV Hội đồng Nghệ thuật HOPA - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Văn Khánh, A.FIAP, UV Hội đồng Nghệ thuật HOPA - Thành viên.
5. Ông Ngô Đức Cần, A.FIAP, TB Sáng tác Triển lãm HOPA - Thành viên.

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 422 tác giả, 52 tỉnh/thành và 3009 tác phẩm